top of page

Zásady zpracování osobních údajů / GDPR

Milí klienti,

ochrana Vašeho soukromí a osobních údajů je pro nás zcela zásadní. Proto prosím věnujte pozornost tomuto dokumentu, kde najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich osobních údajů, které naše společnost Teslička CZ s.r.o., IČO: 09064516, se sídlem Novákových 257/32, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C 162920 (dále jen „Poskytovatel“) zpracovává jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb v oblasti osobní dopravy, pronájmu automobilů, zážitkových jízd a souvisejících služeb (dále jen „Služby“) na základě smlouvy o poskytování těchto Služeb, kterou s Poskytovatelem uzavíráte (dále jen „Smlouva“).

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte email info@teslicka.cz

 

1. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

1.1. Uzavření a plnění Smlouvy

Služby Vám poskytujeme na základě Smlouvy. Za účelem uzavření a plnění Smlouvy pak zpracováváme tyto osobní údaje:

• identifikační údaje klienta, případně fyzické osoby jednající za klienta, pokud je klient právnickou osobou, v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště či sídla, datum narození, IČO a DIČ (u fyzické osoby);

• kontaktní údaje klienta, případně fyzické osoby jednající za klienta, pokud je klient právnickou osobou v rozsahu: e-mailová adresa, telefonní číslo;

• údaje o poskytované Službě;

• v případě Služby zahrnující provoz automobilu klientem údaj o tom, zda klient má řidičské oprávnění skupiny B;

• údaje z GPS lokátoru o poloze vozidla, v případě, že předmětem Služby je pronájem vozidla klientovi;

• údaje o bankovním spojení klienta či jiné platební údaje;

• údaje z komunikace s Vámi a informace o plnění Smlouvy.

Bez výše uvedených údajů nemůžeme uzavřít a řádně plnit Smlouvu.

1.2. Plnění právních povinností

Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, zde zpracováváme osobní údaje typicky při vedení účetnictví a plnění souvisejících daňových povinností, při archivování apod.

1.3. Oprávněné zájmy Provozovatele

V odůvodněných případech zpracováváme výše uvedené osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem apod. Zde musíme prokazovat, že jsme při poskytování služeb jednali v souladu s právními předpisy.

Klientům, u kterých jsme získali jejich e-mail a/nebo telefon v souvislosti s uzavřením Smlouvy s námi, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. V případě, že tyto zprávu vůbec nechcete dostávat, kontaktujte nás na kontaktním e-mailu viz výše.

1.4. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Obchodní sdělení můžeme zasílat i osobám, které se aktivně přihlásily k odběru novinek a za tímto účelem nám sdělili svůj e-mail, tedy vyjádřili souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Obchodní sdělení zasíláme, dokud neodvoláte svůj souhlas s jejich zasíláním. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného výše; možnost odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je vždy uvedena i v rámci každého zaslaného obchodního sdělení.

2. Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme výhradně od Vás. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám sami dáte. Jste povinni dám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

Ke zpracování osobních údajů využíváme tyto zpracovatele:

• společnost Microsoft Corporation, registrační číslo 600413485, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Spojené státy americké, jakožto zpracovatelem osobních údajů prostřednictvím služby Microsoft Azure a O365, jde o předání do USA dle tzv. privacy shieldu

• Mailingovou službu MailChimp společnosti The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA , může jít o předání do USA za podmínek tzv. privacy shieldu 

Osobní údaje mohou být předány organum veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění.

Osobní údaje nejsou předávám mimo EU.

3. Jak zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v systémech Poskytovatele v elektronické podobě automatizovanými prostředky, případně v systémech jednotlivých zpracovatelů viz výše.

Vaše osobní údaje dále zpracováváme i manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste nikdy neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a chráníme Vás i před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života.

Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování.

4. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracovávané pro účely uzavření a plnění Smlouvy zpracováváme po dobu trvání Smlouvy (tedy po dobu, po kterou Vám poskytujeme Službu). I poté si však ponecháváme údaje, které musíme zpracovávat z jiných důvodů, než je plnění Smlouvy.

Konkrétně osobní údaje uchováme po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt (které mohou být v České republice až 15 let od vzniku relevantní události) za účelem vyřizování reklamací a uplatňování práv vůči nám, resp. ochrany našich práv při uplatňování práv vůči Vám – tedy pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V této souvislosti zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, IČO, DIČ, bydliště/sídlo) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), případně takové identifikační a kontaktní údaje fyzických osob v angažmá, údaje o plnění Smlouvy (obsah Smlouvy, informace o jejím plnění), informace z komunikace s Vámi.

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu, jsou zpracovávány po dobu trvání Vašeho souhlasu, tedy než souhlas odvoláte.

Osobní údaje, jejichž zpracování vyžaduje právní předpis (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném plnění), musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností. Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Potřebné osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví.

Pokud není uvedeno jinak, nezpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, tedy není ani možné Váš souhlas se zpracováním odvolat. Vždy však na Vaši žádost posoudíme, zda je stále nezbytné Vaše osobní údaje zpracovávat.

5. Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

a) účelu zpracování osobních údajů,

b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c) povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,

d) příjemci, případně kategoriích příjemců,

e) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

f) veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří

a) požádat nás o vysvětlení,

b) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),

c) požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,

d) podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,

e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

 

6. Jaká Vaše osobní údaje chráníme

 

Vaše údaje jsou u nás v absolutním bezpečí. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení: antivirové ochrany, firewally, šifrování a autorizační údaje, prostředky fyzické ochrany.

bottom of page